โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการรสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร            ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ            

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                           ได้แก่  นายกิจจา ไชยทนุ                                

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์              คณะบุคคลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการสรรหาใหม่

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   ได้แก่ นายนพดล มณีเฑียร                               

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3  กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา