โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 24  มิถุนายน 2562  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผู้แทนรองอธิการบดี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3  โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904(ศอญ. จอส.904 วปร.) ได้มีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ โดยมีฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบาย รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการนี้กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และประชุมระดับผู้ปฎิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต -อาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด. ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพล,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบก และวิทยากรจิตอาสา 904 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61, รุ่นที่ 2/61, รุ่น ที่ 3/62 รวมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะทำงานทุกฝ่ายและวิทยากรจิตอาสา 906 ทุกรุ่นมารับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ 

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา