โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 834 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 พฤษภาคม  2562  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง”  จากฐานความเชี่ยวชาญของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  IFOAM    ภายใต้โครงการ  สวนนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  มทร.ล้านนา แผนงานที่ 4  การพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่อาหารล้านนา โดยมี ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ  เกษตรกร  ผู้ประกอบการ  บุคคลภายนอกผู้สนใจ และนักศึกษา  จำนวน  30 คน  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  IFOAM  กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  และเข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร  เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  และภูมิภาค

          ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน พิษณุโลก  ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  IFOAM    จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)  ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน  2561  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการดำเนินการจัดทำระบบการผลิตพืชเพื่อขอการรับรองดังกล่าว  มีขั้นตอนกระบวนการทำงาน  การจัดทำเอกสาร  และการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เป็นองค์ความรู้สำคัญ และ เป็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ฯ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจการจัดทำระบบได้เป็นอย่างดี

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา