Website logo วันที่ 8 สิงหาคม2559 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้าและทีมงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(คลินิกเทคโนโลยี) มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมนางเลี้ยง นวลจีน , นางดอกรัก นวลจีน , นางธันยารัตน์ เจนไชย , นางพชรกมล เหลืองทอง , นายชาย ชาวสวน และนายสมชาย กุลทอง คณะทำงานโครงการหมู่บ้านนาโยน บ้านทุ่งใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขึ้นรับรางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น จากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร  ภาพ-ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี  ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม | Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok

วันที่ 8 สิงหาคม2559 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้าและทีมงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(คลินิกเทคโนโลยี) มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมนางเลี้ยง นวลจีน , นางดอกรัก นวลจีน , นางธันยารัตน์ เจนไชย , นางพชรกมล เหลืองทอง , นายชาย ชาวสวน และนายสมชาย กุลทอง คณะทำงานโครงการหมู่บ้านนาโยน บ้านทุ่งใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขึ้นรับรางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านต้นแบบในการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น จากปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ภาพ-ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

Publish : Thursday 4 August 2016 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา