โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย_13-1-64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย_13-1-64

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 5 ราย
วันที่ 8 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา