โลโก้เว็บไซต์ พบพลเอกศิริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พบพลเอกศิริ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา