โลโก้เว็บไซต์ โครงการวัฒนธรรมองค์กร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการวัฒนธรรมองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สร้างกลไกการขับเคลื่อนค่านิยม RMUTL
ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา