โลโก้เว็บไซต์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา