โลโก้เว็บไซต์ รดรน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รดรน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา