โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-11-28

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรดิจิทัลด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย์สำหรับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดอบรมการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แหล่งเรียนรู้เกษตรดิจิทัลด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีไอโอทีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเพาะปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในรูปแบบตลาดออนไลน์... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน
จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แหล่งเรียนรู้เกษตรดิจิทัลด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีไอโอทีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเพาะปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในรูปแบบต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา