โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-06-23

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัย สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ มทร.ล้านนา น่าน     &n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา