โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-05-27

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)           จึงขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์
ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก นำโดยรองคณบดี อ.แมน ฟักทอง และคณาจารย์ทุกท่าน จัดงานรดน้ำดำหัวย้อนหลังวันสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ความกรุณาเดินทางมาให้พร เพื่อสร้างความรัก สามัคคีภายในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สงเสริมการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจนำไปสู่การพัฒนาองค์กรด้วยความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรอย่างมีประส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา