โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-04-20

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8
พุธ 20 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายวิจัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : The 8th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2022) ...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน
พุธ 20 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 19 เมษายน 2565  เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักธงน้อยไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เวลา 08.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
พุธ 20 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระดับ 2 และ 3 ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ   สามารถ ดาวน์โหลดในสมัคร และ ยื่นคำขอเข้ารับกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา