โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-03-02

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                          วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และและคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) กับ นายจรัล แก้ว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ โดยนายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ซึ่งการลงนามครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พุธ 2 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและชุมชนโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่สถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ข้อเสนอโครงการที่ได้รับกา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา