โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2021-03-08

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก บริการวิชาการด้านวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณาจารย์ประจำกลุ่มภาษาและการสื่อสาร สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำโดยอาจารย์ธีร์วรา แสงอินทร์ อาจารย์รัชตา มากาอาศ และอาจารย์นฤภร ปาลวัฒน์วิไชย ออกบริการวิชาการด้านภาษาไทย ในหัวข้อ "สรวลเสเฮฮา วิชาภาษาไทย" ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนผู้สูงวัย อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมนี้ ถื... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 อาจารย์กรรณิการ์ ประทุมโทน อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก              พานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมระหว่างการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤ... >> อ่านต่อโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2564
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส... >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ งปม.04/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น           บัดนี้ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังรา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา