โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2018-12-13

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายชัยวัฒน์  สมศรี  อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล  เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์นม-ไทย เดนมาร์ค  จากทีมงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทน หัวหน้า อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง  ประสานงานการมอบให้ครั้งนี้   เพื่อสนั... >> อ่านต่อ


นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงทัศนศึกษาด้านการเกษตร ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  325 คน   โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  ในกิจกรรมทัศนศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  และเกษตรอินทรีย์  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโล... >> อ่านต่อ


เปิดงานการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่40
พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ช่วงค่ำของวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่สนามฟุตบอล1  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดงานการแข่งขัน​กีฬา​สีสัมพันธ์​ ครั้ง​ที่​40  ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก  นายวริศ จิตต์ธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  พ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา