โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 และรับเกียรติบัตรเครือข่ายเจ้าภาพร่วม โดยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม  ได้แก่ มรภ.กำแพงเพชร มรภ.นครสวรรค์  มรภ.เพชรบูรณ์   มรภ.ลำปาง  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุดรธานี  มรภ.เชียงใหม่  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิ... >> อ่านต่อ


การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) โครงการการจัดการศึกษาทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา "ร่าง" โครงการการจัดการศึกษาทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) เพื่อให้ทหารเกณฑ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหว่าง รับราชการทหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ


งานต้นกล้าสังคมเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุทินา พึ่งทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานต้นกล้าสังคมเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือภายในงานต้นกล้าสังคมเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมีกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก   >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...  ณ ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก >> อ่านต่อ



มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดอันดับ THE Impact Ranking แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566

   งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับ THE Impact Ranking” ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SDCS 1-17 พร้อมตัวชี้วัด วิธีการคัดเลือกและเตรียมข้อมูล รวมถึงการกรอกข้อมูลเข้าระบบ แก่คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการขับเคลื่อนกระบวนการแสดงสถานะของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ต่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา Show and Share รูปแบบโรงเรียนราชมงคล ในงานประชุมสัมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8
จันทร์ 4 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสต์ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมราชมงคล” ในงานประชุมสัมมนา  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี    เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้โรงเรียนเตรียมของ มทร.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ สอวช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ
อังคาร 8 สิงหาคม 2566

        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล(มทร.)ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทหน้าที่สำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่ผู้... >> อ่านต่อ


สวพ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SROI (วันที่สอง)
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" SROI วันที่ 23 มิถุนายน 2566 วันที่สองของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย" คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้พื้นฐานด้านการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และเพื่อให้นักวิจั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 151


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา