โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น”

(The  3nd Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2016)

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น จุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง จนกลายเป็นผลงานวิจัยและนำไปต่อยอด ถ่ายทอดลงสู่การรับใช้สังคม สร้างงานนวัตกรรม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา เผยแพร่ผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะ

 

ภายในงานพบกับกิจกรรม การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554,                  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 60 บทความ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 97 บทความและนิทรรศการแสดงผลงานและ            การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของ มทร.ล้านนา โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

โทร 053 266516 ต่อ 1022   โทรสาร  053 266522

หรือทาง www.w3crci.org  E-mail :  crci2015@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา