โลโก้เว็บไซต์ คณะ/หลักสูตร พบนักศึกษา รหัส 62 ลงไป  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะ/หลักสูตร พบนักศึกษา รหัส 62 ลงไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มิถุนายน 2563 - 18 มิถุนายน 2563

สถานที่ : ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

อาจารย์ประจำคณะ/ประจำหลักสูตร  พบนักศึกษารหัส 62 ลงไป เพื่อแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นหัวข้อดังนี้ 

        1.วิธีการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน

        2. การปฏิบัติตนเมื่อต้องเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานศึกษา 

        3.กิจกรรมต่างๆของคณะในภาคเรียนที่ 1/2563 

ช่องทาง ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams (Live Event) 

       วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน  2563 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

       วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

       วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

       วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา