โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการให้กับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการให้กับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 771 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้องประชุม B

ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมวิทยบริการ

        

 

         ด้วยงานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา  ได้พัฒนาสารสนเทศให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใหม่เข้าใจและสามารถใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น เข้าสู่ระบบโดยใช้ RMUTL Account และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมการใช้งานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน ๓๐๐ คน  โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

 

๑. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

๒. เพื่อส่งเสริมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓. เพื่อนำข้อมูลจากการใช้สารสนเทศของนักศึกษา มาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา