โลโก้เว็บไซต์ โครงการ“DRONE EDUTAINMENT: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ“DRONE EDUTAINMENT: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มิถุนายน 2562 - 27 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสานเทศ ห้องประชุม B

ผู้รับผิดชอบ : งานส่งเสริมวิทยบริการ

    

    ด้วยงานระบบบสารสนเทศ มีความประสงค์จะจัดโครงการ  โครงการ“DRONE EDUTAINMENT: การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่  ๒๗    มิถุนายน ๒๕๖๒  สถานที่ปฏิบัติ ณ  อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้องประชุม B  โดยมีกิจกรรมเพื่อให้การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา” โดยรูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษา และบุคลากร สามารถ เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ผ่านแอปพลิเคชัน DroneBlock และฝึกเขียนชุดคำสั่งควบคุม นำอากาศยานไร้คนขับมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษา และ บุคลากร จำนวน ๘๐ คน  โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

  1. ส่งเสริมและสร้างทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากร
  2. ส่งเสริมและสร้างทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเรียนรู้รูปแบบ Edutainmentออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา