โลโก้เว็บไซต์ การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA)

คู่มือ การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง ITA งบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา