โลโก้เว็บไซต์ การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล การประเมิน ITA ปีการศึกษา 2563

รายงานการเปิดเผยข้อมูล (ITA 2563)

คำสั่ง ITA

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา