โลโก้เว็บไซต์ ตัวชี้วัดที่ 9.5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตัวชี้วัดที่ 9.5


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

 

9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

  • 029:  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 030:  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 031:  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
  • 032:  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 033:  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา