โลโก้เว็บไซต์ ตัวชี้วัดที่ 10.1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตัวชี้วัดที่ 10.1


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

10.1 :การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  • 034:  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 035:  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • 036:  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 037:  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • 038:  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • 039:  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 040:  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  • 041:  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา