โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรฯ (Smart Farmer Gen Z) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรฯ (Smart Farmer Gen Z)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ "สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer Gen Z) ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ น่านฟ้าใส รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยมี นักศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรมต่างๆ ดังนี้

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

 • การบรรยาย หัวข้อ "เรื่องเล่าจากวิทยาการต้นแบบการสร้างแรงบันดาลใจ" โดยคุณอายุ  จือปา  เจ้าของร้านกาแฟ "อาข่า อาม่า"
 • การบรรยาย หัวข้อ "เรื่องเล่าจากวิทยากรต้นแบบการสร้างแรงบัลดาลใจ" โดย คุณกัลย์ชฏารัตน์  ปัญญาวงค์ เจ้าของน่านตะวันฟาร์ม
 • การบรรยาย หัวข้อ "เรื่องเล่าจากวิทยากรต้นแบบการสร้างแรงบัลดาลใจ"  โดย คุณอดุลย์  ชาวโนทัย เจ้าของกิจการหมูยิ้มทุ่มขาม

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

 • ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์ม เฟมฝ้าย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 • ศึกษาดูงาน ณ ไร่น่านตะวันฟาร์ม ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 • ศึกษาดูงาน ณ กิจการหมูยิ้มทุ่มข้าม บ้านทุ่งขาม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 • การนำเสนอของตัวแทนกลุ่ม "เสนอโครงการเกษตรแนวใหม่"

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 

 • การบรรยาย หัวข้อ "แนวทางสู่ Smart Farmer"
 • กิจรรมปั้นฝัน (ทำแผนธุรกิจเกษตร)
 • นำเสนอแผนธุรกิจเกษตร เบื้องต้น

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

 • นำเสนอแผนธุรกิจเกษตร และเรียนรู้ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา