โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันที่ 3 : Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมวันที่ 3 : Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำความรู้จากการเข้าไปศึกษาความรู้ของชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการสรุปปัญหา แนวทางแก้ไขของชุมชม และทำโมเดลตัวอย่าง พร้อมที่นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอผลงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา