โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมวันที่ 3 : Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมวันที่ 3 : Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำความรู้จากการเข้าไปศึกษาความรู้ของชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการสรุปปัญหา แนวทางแก้ไขของชุมชม และทำโมเดลตัวอย่าง พร้อมที่นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอผลงาน