โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยกลไกความร่วมมือวิจัย วทน. ของ วว. และกลไกบริการวิชาการและวิจัย วทน.ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถยกระดับและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 


ข่าว: ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ภาพ: ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา