โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Corporate Governance)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 738 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรม แคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในแนวทางเดียวกัน และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดโครงการ แผนงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในการนี้ ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จาก 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย รศ.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ SWOT Analysis อาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่องกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและการบริหารความเสี่ยง และ Workshop การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยอาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ ผศ.วรวิทย์ เลาหะเมทนี อาจารย์รังศิมา กันธิวาส อาจารย์กัญญ์วรา สมใจ และอาจารย์คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน (+คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม+)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา