โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการ คณะบริหารธุรกิจฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการ คณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 19365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  นั้น 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
     โดยไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้

          ประกาศ  ณ  วันที่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2566

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

      ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำวิชาเอกการจัดการ คณะบริหารธุรกิจฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา