โลโก้เว็บไซต์ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 11753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน่าน ที่ 130/2566 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ความละเอียดทราบแล้วนั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางของงานจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 1,095,510.94 บาท (หนี่งล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) โดยใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ  ตามสัญญาเลขที่ ผปย.02/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา