โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 901 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับพื้นที่ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) ด้วยกลไก (New Academic Staff) โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา”

          วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะทำงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี นำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา และแนวทางการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตเชียงราย นำเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนงานใต้ร่มพระบารมี จังหวัดเชียงราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางาน การขับเคลื่อนโครงการหลวง โครงการพระราชดำริในพื้นที่เชียงรายร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

          วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะทำงาน อาจารย์ นักวิจัย ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ศึกษา สภาพปัญหา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (บริบทพื้นที่จริง) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อศึกษา วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางาน เพื่อการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการบริการบริการวิชาการ พื้นที่งานใต้ร่มพระบารมี ภายใต้งบประมาณโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ ประจำปี 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา