โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ SAT young entrepreneur  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ SAT young entrepreneur

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษา SAT young entrepreneur  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิด โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดอนจั่น แกรนด์ เชียงใหม่

โครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษา SAT young entrepreneur มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ New-skill และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มสร้างธุรกิจและการบริหารธุรกิจ ในสถานประกอบการได้แก่  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และบริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด  พร้อมทั้งกิจกรรมการอบรมจัดทำแผนธุรกิจ การเตรียมข้อมูลนำเสนอแผนธุรกิจที่ตนเองสนใจ วิทยากรโดย อาจารย์แสงดาว แก้วสว่าง และ อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พร้อมทั้งการรับฟังแหล่งเงินทุนในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในหัวข้อ“การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการรายใหม่” วิทยากรโดย คุณสุรเชษฐ์ ปัญญา บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หลังจากการอบรมดังกล่าวนักศึกษาได้มีการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจในคร้ังนี้อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา