โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ในโอกาสได้รับรางวัล Innovative house Awards 2023 ประเภทรางวัล All Star Researcher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม ในโอกาสได้รับรางวัล Innovative house Awards 2023 ประเภทรางวัล All Star Researcher

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสได้รับรางวัล Innovative house Awards 2023 ประเภทรางวัล All Star Researcher โดย สำนักประสานงาน Innovative House สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ความร่วมมือจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วัน

         โดยโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house ได้ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการวิจัย ภายใต้ "โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 7 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งน้นผลักตันผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMES) ในการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยการสร้งองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและผลักดันสินค้าจากผลงานวิจัยไปสู่การจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์  จึงจะมีการจัดงานเพื่อประกาศผลรางวัล Innovative House Awards จำนวน 15 รางวัล และจัดแสดงผลงานโครงการวิจัย 75 โครงการ (จำนวน 80 ผลิตภัณฑ์) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมโหวตรางวัลผลิตภัณฑ์ Popular Vote ในการมอบรางวัลในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา