โลโก้เว็บไซต์ คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 6109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และภารกิจในการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

mail ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

mail คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา