โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด : เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด : เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ/หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และดูพื้นที่จัดงานบริหารพื้นที่หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดงาน ซึ่งจะมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มกราคม พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมของภาพรวมในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการลงความเห็นการกำหนดกรอบแนวคิดของการจัดงาน โดยใช้ชื่อว่า “เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย 

 

ข้อมูล รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, อารีรัตน์ พิมพ์นวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา