โลโก้เว็บไซต์ สาขาสถาปัตย เปิดเวทีเสวนาวิชาการ เตรียมความพร้อมการเป็นสถาปนิกยุคใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาสถาปัตย เปิดเวทีเสวนาวิชาการ เตรียมความพร้อมการเป็นสถาปนิกยุคใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 14 กันยายน  2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณประภากร วทานยกุล นายกสภาสถาปนิก และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)และคุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ การปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกในยุค The Age of Disruption  และการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Innovation Mindset : บทบาทของสถาปนิกกับการออกแบบสถาปัตยกรรม” โดยอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีกล่าวว่า “กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญมากและยิ่งไปกว่านั้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่คร่ำหวอดในการทำงานก็จะเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้น  นักศึกษา มทร.ล้านนานั้นเมื่อจบการศึกษาและก้าวออกไปทำงาน สถานประกอบการก็จะสะท้อนกลับมาเสมอว่าบัณฑิตเราขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ขยันและสู้งาน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดหายไปคือ ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจในผลงานของตัวเอง นักศึกษาทุกคนมีความเก่งและมีความสามารถแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเอง ไม่นำเสนอต่อภายนอก สิ่งเหล่านั้นทำให้เราขาดโอกาสในวิชาชีพของเรา เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังจะออกไปเป็นประกอบวิชาชีพของตนเอง ได้ฝึกฝนและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง มั่นใจในฝีมือ มั่นใจในผลงานและภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองด้วย”

             กิจกรรมเสวนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ (Hands on) ให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม  สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างเหมาะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากองค์กรวิชาชีพผ่านมุมมองประสบการณ์และแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษา และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา