โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   825,000.00  บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2565

    เป็นเงิน   824,704.80 บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่  ผปย.04/2565  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

    6.1 นางนราพร จันพิบูลย์                            ประธานกรรมการ    

    6.2 นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ์                   กรรมการ 

    6.3 นางเนาวเรศ ตาปวง                              กรรมการ      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา