โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (เสมือนจริง) วันที่ 15 ส.ค. 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (เสมือนจริง) วันที่ 15 ส.ค. 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เสมือนจริง) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จาก 6 เขตพื้นที่ และ มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อ.จารุนันท์ เมธะพันธุ์ , อ.กัญญ์ณพัชย์ พลเยี่ยม , อ.เจียมจิตร ช่างสาร และ อ.บุษบา มะโนแสน เข้าร่วมซักซ้อมเตรียมความพร้อมดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา