โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 865 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการเปิดประตูรั้ว มทร.ล้านนา น่าน สัญจร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการแนะนำหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคณะ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง และสอบถามข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ประธานสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จำนวน 34 ทุน และมีนายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย เลขาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ในนามสหวิทยาเขตเวียงป้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม โรงเรียนนาน้อย 
     โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน มากกว่า 500 คน  โดยมีการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาวิทยาศาสตร์ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ ตามลำดับ และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสหวิทยาเขตเวียงป้อ จำนวน 10 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน มากกว่า 400 คน มีการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาภาษาอังกฤษ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ การสอบ O- NET ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือในระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 4 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  อำเภอเมืองน่าน สหวิทยาเขตเวียงป้อ ณ โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย  สหวิทยาเขตศิลาทอง ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา  และสหวิทยาเขตวรนคร ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ภาพเพิ่มเติม : 7ก.พ.2565โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา