โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 47(8/2564) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (คลิก! ดูประกาศ)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา