โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 1392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

  •           ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
  •           ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก และน่าน เพื่อเป็นส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง แล้วนั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผู้ขอรับทุนโดยผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและทักท้วง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการยืนยันรายชื่อนักเรียนทุนผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น มทร.ล้านนา ขอประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 รายนามดังเอกสารแนบท้าย 1 ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการแนบท้าย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 2 นี้

 

รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา