โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21

          สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่ โดย   นักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ RMUTL Education : Innovation of education  ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว

          

 

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา

 1. การดำเนินการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ประกอบด้วย
  • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสนักศึกษา 60
  • หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รหัสนักศึกษา 59
  • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 62
 2. ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดให้มีการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการสอบของแต่ละเขตพื้นที่ ขอให้นักศึกษาในแต่ละคณะเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว
 3. ระบบการสอบจะเปิดตามวันและเวลาของแต่ละศูนย์สอบกำหนด หากพ้นกำหนดการสอบ
  ขอสงวนสิทธิ์การบันทึกผลการสอบในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย
 4. กรณีที่นักศึกษามีปัญหาการสอบ หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานวิทยบริการ กองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา