โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ไปแล้วนั้น

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารประกาศเพื่อทราบ และปฏิบัติดังนี้

 1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ รายชื่อตามเอกสารแนบ เรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวศิราพร  ก้อนศิลา เบอร์โทรศัพท์ 08 3085 8098 ในวันและเวลาราชการเท่านั้นดาวน์โฟล์ไฟล์เอกสาร PDF

ข้อมูลโดย  : นางสาวศิราพร  ก้อนศิลา ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
ปภาดา พลอยอิ่ม : รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา