โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 10326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ทำให้รัฐบาลมอบนโยบายให้หลายหน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำเครื่องล้างมือและกดเจลแบบเหยียบ นำโดย รองคณบดีอาจารย์แมน ฟักทอง และคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นักศึกษาได้ฝึกทักษะที่สอดคล้องกับบริบทสังคม พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง และช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ทำการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมเครื่องล้างมือแบบวาล์วเหยียบพร้อมเครื่องกดเจล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ และนักศึษาสามารถลงมือปฏิบัติประดิษฐ์ เครื่องล้างมือและกดเจลแบบเหยียบ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา