โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 2893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรื่อง  การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๓  กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในการประชุมครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๓)  ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับรองผลการเลือกตั้งและผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  จำนวน ๕ ราย ดังนี้

  1.  นายครรชิต              เงินคำคง
  2.  นางสาวจันจิรา           สุขสามปัน
  3.  นายจักรพันธุ์             รอดทรัพย์
  4.  นายคงศักดิ์               ตุ้ยสืบ
  5.  นายประเสริฐ             ศรีพนม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา