โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                             เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

                  

               ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ยืนยันการตอบลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเข้ารับการสรรหาให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 26  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7(ข)แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562 นั้น

           อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ 9/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 และความในข้อ 9(5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังชื่อดังต่อไปนี้

 1.  นายกิจจา ไชยทนุ

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์

 4. นายดิลก ประสานวรกิจกุล

 5. รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์

 6. ศาสตราจารย์ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟองจันทร์ จิราสิต

 10. นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

 11. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล

               เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการสรรหาฯจึงได้เสนอให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิจารณาวินิจฉัยตามข้อบังคับว่าด้วยสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พ.ศ.2562 ให้เลื่อนกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่เหลือทั้งหมดและขยายเวลาการสรรหาอธิการบดีออกไปจนกว่า สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายเป็นปกติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ทราบต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา