โลโก้เว็บไซต์ ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน  มอบความสุข...พัฒนาโรงเรียนให้น้องๆ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน มอบความสุข...พัฒนาโรงเรียนให้น้องๆ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การให้  คือ ความสุข  การให้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ความสุขของผู้รับคือ ความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มอบให้ ในขณะที่ผู้ให้นั้น สุขใจที่ได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ดังนั้น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดทำกิจกรรม “ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน”    จัดโครงการ “ค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียน” ครั้งที่ 14   ระหว่างวันที่  7 – 9  กุมพาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง  ต.พันชาลี  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์แมน  ฟักทอง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  110  คน 

          ชมรมครูอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติ  เป็นอนาคตที่ทุกส่วนต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ  แต่เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่  ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้นำที่เสียสละมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง   ที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสา  ซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยสร้าง และกลั่นกลองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และเป็นแบบอย่างต่อสังคม  ชมรมครูอาสาพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก อาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง”  โดยมีกิจกรรม  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ห้องน้ำ  สนามเด็กเล่น และสถานที่ภายในโรงเรียน   จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ภายในโรงเรียน  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในชุมชน   เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน   และสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในการเป็นผู้นำ  เสริมสร้างทักษะจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก.

 

ขอบคุณภาพจาก ชมรมครูอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา