โลโก้เว็บไซต์ มรภ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ ในส่วนงานประกันคุณภาพฯ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มรภ.ยะลา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ ในส่วนงานประกันคุณภาพฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี อาจารย์สุรีพร ใหญ่สง่า รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล แก่อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมกาสะลอง ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ  

      สำหรับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบและกลไกและการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ปี 2545 อันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในประปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0  เป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติด้านอุตสาหกรรม และที่ยอมรับของสถานประกอบการ

    สอบถามข้อมูลด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เลขที่ : 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1121 , โทรสาร : 0 5321 3183ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา