โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และ คณบดีคณะศิลปกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2007 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี ได้แก่

1. ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี

2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  พัชรประกิติ

3. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ดร.ประเสริฐ  ลือโขง

4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร คณะบุคคลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการสรรหาใหม่

5. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ           

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2562  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา